חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטול ביטוח משכנתא

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

ביטוח חיים משכנתא הינו אחד מהביטוחים החשובים שקיימים. ביטוח המשכנתא מבטח את החזר הלוואת המשכנתא במקרה שאחד מהלווים נפטר. ביטוח המשכנתא הינו דרישה של הבנק או של הגורם המלווה, על מנת להבטיח כאמור את החזר ההלוואה במקרה של פטירת המבוטח. משרדנו נתקל במקרים רבים, שבהם ביטוח המשכנתא בוטל בידיעת המבוטח או שלא בידיעתו. במקרה כזה יורשי המבוטח מוצאים עצמם במצב בעייתי.

תוכן עניינים

במקרים רבים ניתן להתמודד מול חברת הביטוח ולחייב אותה לפרוע את הלוואת המשכנתא למרות ביטול הביטוח. מאחר והבנק רשום בביטוח כמוטב בלתי חוזר בפוליסת הביטוח, קיימת מערכת משולשת של יחסים – הלווה, חברת הביטוח והבנק. במאמר זה נדון איך ניתן להתמודד עם ביטול הביטוח, ומה המשמעות של הבנק כמוטב בלתי חוזר.

תביעה עקב ביטול ביטוח משכנתא

נתקלנו לא פעם במקרה של לקוחות אשר פנו לחברת הביטוח לפרוע את הלוואת המשכנתא. להפתעתם הרבה נם מגלים לפתע שביטוח המשכנתא בוטל. במקרה כזה היורשים אמורים להמשיך לשלם את הלוואת המשכנתא. עולה השאלה האם ניתן להגיש נגד חברת הביטוח תביעה עקב ביטול ביטוח משכנתא שלא כדין.

התשובה לשאלה זו תלויה בנסיבות ביטול ביטוח המשכנתא.

עלולות להיות מספר סיבות לביטול ביטוח המשכנתא: ביטול ע"י חברת הביטוח בשל פיגור בתשלום הפרמיה, או ביטול הפוליסה על-ידי המבוטח. נדון כעת בשתי אפשרויות אלו.

ביטול עקב אי תשלום הפרמיה

סעיף 15 לחוק חוזה הביטוח קובע:

  • לא שולמו דמי הביטוח או חלק מהם במועדם ולא שולמו גם תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש מן המבוטח בכתב לשלמם, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי החוזה יתבטל כעבור עשרים ואחד ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן.
  • נקבע מוטב שאינו המבוטח והקביעה היתה בלתי חוזרת, אין המבטח רשאי לבטל את החוזה אלא אם הודיע על הפיגור למוטב בכתב והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך חמישה עשר ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה.

יכולות להיות סיבות רבות להפסקת תשלום הפרמיה על-ידי המבוטח בתום לב כגון, החלפת כרטיס אשראי, אי כיבוד הוראת קבע על-ידי הבנק ועוד.
כאמור לפני ביטול הביטוח על חברת הביטוח להודיע בכתב למבוטח על החוב ולאפשר לו לשלם אותו תוך חמישה עשר ימים. אם החוב לא שולם עד מועד זה, חברת הביטוח חייבת לשלוח מכתב התראה נוסף ולהודיע שהביטוח יתבטל אם החוב לא ישולם תוך 21 ימים.
אם הבנק לא שלח את מכתבי ההתראה או שלח אותם לכתובת מוטעית, ביטול הביטוח אינו תקף.

ביטול ביטוח משכנתא

ביטול הביטוח ללא הסכמת הבנק

מה קורה אם המבוטח הוא זה שבוחר לבטל את הביטוח? ביטול הביטוח מתגלה בדרך כלל לאחר פטירת המבוטח. לכן, במקרים רבים ליורשי המבוטח אין ידיעה מה היו הנסיבות לביטול הביטוח. מה המשמעות שהבנק רשום בביטוח כמוטב בלתי חוזר ? האם ניתן לטעון על בסיס עובדה זאת שהביטול אינו תקף. נסביר תחילה מהו מוטב בלתי חוזר.

מוטב בלתי חוזר

מוטב בפוליסה, הוא הגורם אשר נרשם כגורם שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח במקרה שמתרחש אירוע ביטוחי. למשל, מבוטח בביטוח חיים יכול לקבוע בפוליסה שבמקרה של פטירה אדם אחר יקבל את תגמולי הביטוח. מבוטח יכול לשנות את זהות המבוטח אלא אם כן צוין בפוליסה שהמוטב הוא בלתי חוזר. במקרה כזה שינוי זהות המוטב יהיה אך ורק בהסכמת המוטב.

אך האם זה אומר שהמבוטח אינו יכול לבטל את ביטוח המשכנתא ?

סעיף 45 לחוק חוזה הביטוח קובע:

(א) המבוטח רשאי בכל עת לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבטח.
(ב) נקבע מוטב שאינו המבוטח קביעה בלתי חוזרת, והמבוטח ביטל את החוזה מכוח סעיף זה, על המבטח להודיע על כך מיד בכתב למוטב תוך ציון הוראות סעיף קטן זה, והמוטב רשאי, לא יאוחר מ-30 ימים מקבלת הודעת המבטח, לאמץ, בהודעה בכתב למבטח, את החוזה על זכויותיו וחיוביו; הודיע המוטב כאמור, יוסיף החוזה לעמוד בתקפו, ואם נתבטל בינתיים – יתחדש, כשהמוטב בא במקום המבוטח.
(ג) נקבע מוטב שאינו המבוטח קביעה בלתי חוזרת, והחוזה בוטל שלא כאמור בסעיף קטן (ב), על המבטח להודיע על כך מיד בכתב למוטב.

כלומר, המבוטח יכול לבטל את הביטוח אך אם הבנק נקבע כמוטב בלתי חוזר, על חברת הביטוח להודיע על הביטול לבנק. הבנק רשאי תוך 30 ימים לקחת על עצמו את הביטוח או לא.
מה קורה אם חברת הביטוח לא שלחה לבנק מכתב על הביטול ? האם במקרה כזה יורשי המבוטח יכולים לטעון שביטול הביטוח אינו תקף ?

פסק הדין של בית המשפט המחוזי בפרשת זלטקין נגד מגדל קבע:

באשר לטענת המערערת לפיה לא ניתן היה לבטל את הפוליסה ללא הסכמת הבנק, כמוטב, אזי דין הטענה להידחות. בהתאם לסעיף 45(ג) לחוק חוזה ביטוח על המבטח להודיע למוטב הבלתי חוזר על ביטולו של הביטוח על ידי המובטח, כאשר על פי סעיף 45(ב) המוטב רשאי להודיע למבטח כי הוא מאמץ את חוזה הביטוח על זכויותיו וחובותיו, ובאפשרותו להיכנס בנעליו של המבוטח.
אף כי על פי סעיף 45(ב) ניתנה למוטב, הבנק, האפשרות להיכנס בנעליו של המבוטח, אין בכך כדי לשלול את זכותו של המבוטח לביטול חוזה הביטוח, ולא ניתן לכפות עליו המשך קיומו של חוזה הביטוח. ומכאן שככל שנפל פגם בהתנהלותה של מגדל, אשר לא שלחה הודעה על ביטול הביטוח לבנק, אין בכך כדי לגרוע מתקפות הודעת הביטול, ולכל היותר יכול היה פגם זה להקים לבנק תביעה מול מגדל (לעניין זה ראו ספרו של ולר, בעמוד 62), אך לא כך הוא ביחס למערערת.

כלומר הטענה בעניין אי תקפות של הביטול הינה של הבנק ולא של המבוטח. יחד עם זאת, יתכן שליורשי המבוטח כלים משפטיים לאלץ את הבנק לפעול נגד חברת הביטוח.
אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה.

סיכום ביטול ביטוח משכנתא

אם ביטוח המשכנתא בוטל ע"י חברת הביטוח עקב פיגור בתשלום דמי הביטוח יש לבדוק האם חברת הביטוח שלחה התראות בטרם הביטול בהתאם לחוק. אם חברת הביטוח לא שלחה התראות יש מקום להגיש תביעה נגד חברת הביטוח. כמו כן, אם חברת הביטוח לא שלחה התראה לבנק המוטב אז ניתן לנסות לגרום לבנק לפעול נגד חברת הביטוח לפרוע את הלוואת המשכנתא.

מידע נוסף: עורך דין ביטוח דירה.

להתייעצות צרו איתי קשר בטלפון 03-6952017 או השאירו פרטים בטופס צור קשר.

דילוג לתוכן