חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח קריסת בית או דירה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

בחודש ספטמבר 2021 צוותי כיבוי פינו בבהילות את 32 המשפחות מרחוב סרלין יוסף בחולון. למזלם של הדיירים פעולה זאת הצילה את חייהם שכן למחרת המבנה המסוכן קרס. במאמר זה ננסה להסביר האם ביטוח הדירה מכסה את קריסת הבית.

ביטוח קריסת בית או דירה

פוליסת ביטוח דירה מכסה מספר סיכונים הנקובים בפוליסה. המחוקק חייב את חברות הביטוח לכלול בפוליסה מספר סיכונים המכוסים על-ידי חברת הביטוח. סיכונים אלו מפורטים בפוליסת ביטוח הדירה התקנית.

ביטוח קריסת בית או דירה

להלן נוסח הפוליסה התקנית לדירה

מקרה הביטוח בפוליסה התקנית:

מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק שנגרמו לדירה בתקופת הביטוח כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים להלן:
א. אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה;
ב. התפוצצות או התלקחות;
ג. רוח שמהירותה עולה על 30 קשר, לרבות גשם שירד באותה עת, שלג או ברד, ולמעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם;
ד. נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס;
ה. מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה;
ו. פעולות זדון, למעט:
(1) פעולות זדון שנעשו בדירה שאינה תפוסה;
(2) פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו, או בהסכמתם;
(3) פעולות זדון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו;
ז. גניבה, שוד, פריצה, או נסיון לבצעם, למעט כאשר הדירה אינה תפוסה;
ח. התקהלות אסורה והתפרעות;
ט. רעידת אדמה, לרבות צונאמי שנוצר כתוצאה מרעידת אדמה, ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה, בדרך האמורה בתקנה 5א; לעניין השתתפות עצמית בנזק כתוצאה מסיכון זה, רעידות אדמה שאירעו במשך 72 שעות רצופות אחרי התרחשותה של רעידת אדמה ראשונה, ייחשבו כאירוע אחד;
י. שטפון או הצפה ממקור מים חיצוני למעט צונאמי כאמור בפסקה ט;
מבוטח רשאי, בשלב הצעת הביטוח, בהודעה מפורשת שתתועד אצל המבטח ותיכתב במפרט, לוותר על הכיסוי המנוי בפסקה ז.

בנוסף ניתן לרכוש הרחבה לנזק שנגרם מסיכוני מים ונוזלים.
סיכוני מים ונוזלים אחרים

3. (א) נוספה לפוליסה התקנית, על פי בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח, הרחבה לעניין סיכוני מים ונוזלים אחרים, תכלול ההרחבה אבדן או נזק שהתגלו לראשונה במהלך תקופת הביטוח ושנגרמה לדירה או לתכולה, לפי העניין, כתוצאה מהימלטות או מדליפה של מים או כל נוזל אחר מתוך התקני האינסטלציה וההסקה של הדירה או של נכס אחר בבית המשותף, לרבות התבקעות, סתימה או עלייה על גדותיהם של דוודים וצנרת אך לא עלות המים, ולא התבלות, קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים, לצנרת ולמיתקני האינסטלציה עצמם; לעניין נזק שמקורו בנכס אחר בבית המשותף, רשאי המבטח להגביל את היקף הכיסוי למספר מקרים שלא יפחתו ממקרה אחד בתקופת הביטוח.

אז מה הבעיה ?

על-מת שאירוע של קריסת בית או קריסת דירה יכוסה בפוליסת ביטוח דירה צריכים להתקיים שני תנאים מצטברים. התנאי הראשון הוא שקריסת הבית תיגרם עקב תאונה ולא רק בגלל פגם או בלאי בנכס. התנאי השני הוא שאירוע הקריסה ייגרם עקב אחד הסיכונים המכוסים בפוליסה.

אירוע תאונתי

במקרה של קריסת בניין שעל-פניו לא נגרמה מסיבה שניתן להבחין בה כגון רעידת אדמה הטענה הנפוצה של חברות הביטוח הנה שלא נגרם אירוע תאונתי ולכן הפוליסה אינה מכסה את קריסת הבניין. חברת הביטוח טוענת שקריסת הבניין נגרמה עקב בלאי של החומרים, כשל בבניית הבניין וכיוצ"ב. המבטחת תטען עוד שעקב כשלים אלו הבניין היה קורס בכל מקרה בשלב כלשהו ושלא ניתן לבטח אירוע שיתרחש בוודאות.

בפסק דיו ע"א 172/89 סלע חברה לביטוח בע"מ נגד סולל בונה ואח', נפסק:

"כפי שנאמר גם על-ידי בית משפט זה, "גם בביטוח כל הסיכונים צריך שהנזק יהיה נזק לרכוש המבוטח, פרי אירוע תאונתי כלשהו…" (ע"א 32/82 גרייפמן נ' r. T. Merrett and othersחתמי ללוידס [12], בעמ 662).
…מקובל להבחין בשתי משמעויות של הביטוי "אירוע תאונתי": האחת, סובייקטיבית, מתייחסת אל מאורע כתאונתי בשל אי היותו פרי מעשה (או מחדל) מכוון או מתוכנן מצדו של המבוטח; השנייה, אובייקטיבית, פניה אל מהלך העניינים הלא טבעי שהוביל לנזק … אכן, אין לומר שהנזק הוא "תאונתי" כאשר הוא פועל יוצא של פעולה מכוונת של המבוטח (או של המוטב), ובמקרה כזה פטור המבטח מחבותו .. כן אין לראות בנזק פרי "תאונה" מקום בו גרימתו הינה תוצאה של מהלך העניינים הטבעי והרגיל:
… מסיבה זו, בהיעדר אמירה מפורשת סותרת, גם בביטוח "כל הסיכונים" אין כיסוי ביטוחי לנזק שנגרם כתוצאה מבלאי רגיל של הנכס המבוטח (fair wear and tear) או מפגם הטבוע בנכס (inherent vice) או הנובע מטבע הברייה …"
לכן על מנת שהדיירים יזכו בתביעה יהיה עליהם להוכיח שקריסת הבניין נגרמה גם עקב גורם תאונתי נוסף. גורמים אלו יכולים להיות למשל נזילה ממושכת של מים שגרמה להיחלשות יסודות הבניין, פגיעה ביסודות הבניין מגורם אחר, רעידת אדמה, משקל כבד וחריג שגם לקריסה וכיוצ"ב.

התנאי השני – הסיכונים מכוסים

התנאי השני הוא כאמור שאירוע הקריסה ייגרם עקב אחד הסיכונים המכוסים בפוליסה. אם הארוע לא נגרם עקב רעידת אדמה, שטפון, סיכוני מים אחרים או שריפה, תחת איזה סיכון מכוסה ניתן לכלול אותו ? יתכן שניתן לייחס את קריסת הבניין לסיכון "התפוצצות". אומנם אירוע של התפוצצות מתאים יותר לסיכונים הקשורים לסיכוני אש אך בית משפט פסק שניתן לראות בקריסה של קורות או עמודים כהתפוצצות. עניין זה נידון בפסק דין באסון ורסאי.

פסק דין טופ ורסאי

באותו מקרה מצער רצפת אולם אירועים קרסה בזמן שמאות חוגגים רקדו על הרצפה. תקרת הקומה עליה רקדו החוגגים הייתה בנויה בשיטת פל. גם במקרה זה טענה חברת הביטוח שהפוליסה אינה מכסה את האירוע. חברת הביטוח טענה שלא נגרם אירוע תאונתי ושהסיכון עצמו אינו מכוסה שכן לא ניתן לראות בקריסת הרצפה כ"התפוצצות". בית המשפט המחוזי דן בסוגיות אלו ופסק:

"התמוטטות המבנה נבעה מפגם או פגמים שהיו טבועים בו קודם לכן, ובצירוף עומס המשקל שנגרם בעת ריקוד של כ-300 עד 400 אנשים ברחבת הריקודים". כלומר, ההתמוטטות נבעה משילובם יחד של שני גורמים: גורם ראשון – הפגם שהיה טבוע במבנה (שיטת ה"פל-קל"); גורם שני – העמסת משקל של פעילות ריקוד המתבצעת על ידי מאות אנשים בקטע מתוחם (רחבת הריקודים) של הרצפה בעלת הפגם הטבוע. הסכמה זאת שוללת את הגדרת האירוע כאירוע ודאי ולא תאונתי…".

 פרשנות המילה התפוצצות

לעניין פרשנות המילה התפוצצות בית משפט קבע:

"כאמור, מקובל עלי כי משמעות זאת של "התפוצצות" אינה המשמעות הראשונית של המילה בעברית המודרנית. מנגד, וכפי שהוסבר, השימוש במילה "התפוצצות" במשמעות זאת נהג בעברית המקראית, בלשון חז"ל, בעברית הכתובה של ימי הביניים ובתקופת ההשכלה. יתר על כן, מובן נוסף זה של "התפוצצות", אף שאינו השכיח ביותר בעברית המודרנית, אינו זר לה ונוהג גם בימינו. בנסיבות אלה, ובהתחשב בכך שענייננו בפירוש מילה שננקטה בפוליסת ביטוח בצורה עמומה לשם תיאור היקף הכיסוי הביטוחי (להבדיל ממילה הנכללת בחריג או בסייג לאחריות המבטחת), יש לאפשר למבוטח להסתמך גם על המובן הנוסף, והשכיח פחות, של המילה."

לאור האמור במקרה של קריסת בניין, דירה או בית חשוב מאוד לאסוף ראיות מייד לאחר האירוע לנסיבות הקריסה. ראיות אלו עשויות לסייע לכם לזכות בתביעה. בנוסף, מומלץ להתייעץ עם עורך דין ביטוח.

אם נגרם לכם נזק לדירה או בבית אתם מוזמנים ליצור עימי קשר. משרד עורכי-דין יואב רונקין מתמחה בתביעות ביטוח ואשמח לעמוד לרשותכם.

מידע נוסף: עורך דין ביטוח דירה.

להתייעצות צרו איתי קשר בטלפון 03-6952017 או השאירו פרטים בטופס צור קשר.

דילוג לתוכן