חיוב מעביד לגלות דוחות מס הכנסה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

חיוב מעביד לגלות דוחות מס הכנסה

בית דין א.לעבודה ת"א
בשא  3409/08

בתיק עיקרי: עב  9099/07

בפני:
כב' הרשמת בר"ג-הירשברג רחל
תאריך:
09/11/2008
בעניין:
***

ע"י ב"כ עו"ד
יואב רונקין
מבקש

נ  ג  ד
1. ***

2. ***

ע"י ב"כ עו"ד
דורון נור
משיבים
החלטה

1.               בפני בקשת התובע לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים כמו גם לדחיית מועד הדיון להגשת תצהירי העדות הראשית מטעמו (להלן: הבקשה).

2.               המסמכים שגילויים מתבקש הם אלה:

[א]             פירוט שיחות של הנתבע 2 בטלפון סלולארי שברשותו ליום 3.7.2007 – מועד פיטוריו הנטען של התובע.

[ב]             דו"חות מס הכנסה ושומות מס לנתבעת 1 ולחברות אס פסיפס בע"מ ו – ש.מ. אסולין בע"מ לשנים 1996 – 2007;

3.               תגובת הנתבעים התבקשה והתקבלה ולפיה דין הבקשה דחייה. בתוך כך נטען, כי שלא כדין, לא צורף לבקשה תצהיר וכי כל תכליתה "דייג אסור". כן נטען כי חברות אס פסיפס בע"מ ו – ש.מ. אסולין בע"מ  הן חברות שהנתבע 2 אינו בעל המניות היחיד בהן ולכן המדובר בצדדים שלישיים שלא ניתן ליתן כנגדן צו בהליך דנא. בנוסף נטען כי דו"חות המס המבוקשים כוללים פרטים שבגילויים יהא כדי לפגוע בפרטיותם של המשיבים. אשר לתדפיס הטלפון הסלולארי נטען כי העתקו יועבר לתובע.

4.               בתגובה לתגובה האמורה הודיע התובע כי אכן תדפיס שיחות הטלפון של מנהל המשיבה ליום 3.7.2007 צורף לתגובתו אלא שזהות המכשיר לא ידועה ולכן עומד הוא על בקשתו. באשר לאי צירוף תצהיר לבקשה נטען כי המדובר בבקשה הנסמכת על מסמכים דוגמת תדפיסי רשם החברות ולפיכך אין התצהיר דרוש לעניין. אשר לדו"חות המס נטען כי אילו רלוונטיים לצורך הוכחת עילת הרמת המסך ומשכך יש להעדיף את גילויים על הפגיעה, המוכחשת לטענת התובע, בפרטיות החברות. לבסוף נטען, כי בניגוד לנטען על ידי מר אסולין, בשתיים מתוך שלוש החברות הוא בעל המניות היחיד ואילו בשלישית מחזיקים שניים מבני משפחתו במניה אחת בלבד.

5.               לאחר שעיינתי בכלל החומר שהונח בפני ושקלתי את טיעוני הצדדים, וכן בשים לב להוראות הדין והפסיקה ביחס לסוגיית גילוי המסמכים, ובפרט מבחן הרלוונטיות ה'שולט בכיפה',  הריני מורה כמפורט מטה.

6.               אשר לתדפיס שיחות הטלפון – בשלב זה דעתי כי ניתן להסתפק בהודעת הנתבע 2 אשר תלווה בתצהיר ערוך כדין בדבר זהות המכשיר שלגביו צורף תדפיס שיחות הטלפון. ככל שלא מדובר בקו הטלפון המבוקש, יהא התובע רשאי לשוב ולפנות לבית הדין בבקשה מתאימה. בשולי הדברים אציין, כי לא ברור מדוע לא יסתפק התובע בפלט "שיחות נכנסות" של הקו בו קיבל לטענתו את 'שיחת הפיטורים' ביום 3.7.2007.

ההודעה האמורה תוגש בתוך 21 ימים.

7.               אשר למסמכי המס – בפתח יאמר כי צודק התובע בטענתו כי גם ביחס לחברות אס פסיפס בע"מ ו – ש.מ. אסולין בע"מ אין לומר כי המדובר בצדדים שלישיים 'קלאסיים' לגביהם, דרך כלל, אין בית הדין נותן צו לגילוי ועיון במסמכיהם (ראה: עב 2470/06 אחמד ג'פארי – סופר שרות לכל בע"מ (ניתנה ביום 13.3.2007)). שכן כעולה מעותקי תמצית נתוני רשם החברות שצורפו לבקשה, המדובר הלכה ולמעשה בחברות שבבעלות הנתבע 2 קרי למסמכים הנוגעים לו עצמו. עם זאת ולטעמי, יש להבחין בין דו"חות מס הכנסה לבין שומות מס.

8.               אשר לשומות המס – המדובר בהחלטות רשות המיסים בדבר סכום הכנסתן של החברות החייבת במס לשנה פלונית. איני מוצאת כל רלוונטיות בין שאלת ההכנסה החייבת במס לתשלום, בין אם הוצגה על ידי החברה עצמה ובין אם נקבעה בסופו של יום על ידי רשות המס, לבין ההליך דנא ולפיכך איני רואה להתיר גילויים. בתוך כך מקובלת עלי טענת המשיבים בהקשר זה כי יהא בשומות אלה כדי לפגוע בפרטיותן של החברות שלא לצורך.

9.               אשר לדו"חות המס – מבלי לקבוע מסמרות בעניין דעתי היא, כי הונחה ראשית ראיה להוכחת הרלוונטיות של מסמכים אלה לעילת הרמת המסך. זאת, בין היתר, בשים לב לטענות הנתבעים בכתב הגנתם המתוקן בדבר תקופת עבודתו של התובע, קרי, הכחשת קיומם של יחסי עבודה במועד מוקדם להעסקתו של התובע בנתבעת 1. משכך הריני נעתרת לחלקה זה של הבקשה ומורה על גילוי המסמכים המבוקשים בתוך 21 ימים מן המועד בו תומצא לנתבעים החלטה זו. ערה אני לכך שאין החברות נדרשות לשמור מסמכים אלה מעבר לשנת 2001 ולפיכך ימציאו את הדו"חות שנשמרו על ידן.

ככל שמסמכים אלה או חלקם אינם מצויים בידי המשיבים, יוגש עד למועד האמור תצהיר ערוך כדין במסגרתו יפורטו גם המאמצים שנעשו לאיתור המסמכים.

10.            בשולי הדברים אטעים כי אכן בתי הדין לעבודה אימצו את הנוהג להגיש בקשות בכתב בהתאם לסדרי הדין הקבועים לעניין בקשות בתקנות סדר הדין האזרחי. עם זאת, אין בית הדין כבול לדרך זו ואין באי תמיכה של הבקשה בתצהיר כדי לסכל בהכרח את הצלחתה ופרט משאכן עסקינן בבקשה שבעיקרה נסמכת על מסמכים שצורפו לבקשה.

11.            המועד להגשת תצהירי העדות הראשית מטעם התובע מוארכים כמבוקש ב – 30 ימים מיום שיומצאו לידיו המסמכים שגילויים הותר כאמור, בהסכמת הנתבעים ולמצער, אי התנגדותם. המועד להגשת תצהירי הנתבעים מוארך אף הוא בהתאם.

12.            סוף דבר – הבקשה מתקבלת חלקית כמפורט בסעיפים  5 ו – 9 לעיל.

הוצאות הבקשה יובאו בחשבון בתום ההליך העיקרי ועל פי תוצאתו.

המזכירות מתבקשת לסגור את בש"א 3408/08.

ניתנה היום י"א בחשון, תשס"ט (9 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים

____________________

בר"ג-הירשברג רחל, רשמת

קלדנית: שירלי אימרמן

דילוג לתוכן