פיצויי פיטורים – סיום יחסי עבודה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

יחסי עבודה עשויים לבוא לסיומם במספר דרכים. כך, כאשר הסכם העבודה הינו לתקופה קצובה הרי שעם סיום ההסכם יש לראות בכך כפיטורים [התשובה לשאלה האם סיום ההסכם מקנה פיצויי פיטורים תלויה בתקופת ההסכם, כפי שעוד יפורט להלן]. אפשרות נוספת [לא עלינו] היא מותו של העובד או של המעביד. הדרך הנפוצה לסיום יחסי עובד מעביד הינה בפיטורים מצד המעסיק או התפטרות של העובד. ההלכה המשפטי קובעת כי הודעה על סיום יחסי עובד מעביד [פיטורים או התפטרות] צריכה להיות חד משמעית כאשר ברור כי הכוונה הינה לסיום סופי של יחסי עובד מעביד. לדוגמא, במקרה ובמהלך ריב אומר המעביד לעובד "לך הביתה" אך למחרת המעביד מבקש מהעובד לחזור לעבודתו, בית הדין עשוי לקבוע כי העובד לא פוטר.

פיצויי פיטורים לעובדים

הזכות לפיצויי פיטורים תקום לעובד שעבד במשך שנה אחת ברציפות אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד, ופוטר. יצוין כי במקרה ויוכח כי העובד פוטר ע"י המעביד לפני שהשלים שנת עבודה, וזאת על-מנת לנסות להשתמט מתשלום פיצויי פיטורים, רשאי בית הדין לחייב את המעביד בתשלום פיצויי פיטורים גם אם העובד לא השלים שנת עבודה. הדגשנו את הביטוי מקום עבודה אחד שכן גם כאשר העסקת העובד נעשתה על-ידי חברה אחת ולאחר מכן על-ידי חברה אחרת, כל עוד העובד עבד באותו מקום עבודה [למשל, באותו מפעל, או שבעלי המניות בחברות השונות הינם זהים] הרי שיראו את כל תקופת ההעסקה אצל שתי החברות כתקופה אחת.

יצוין כי נטל ההוכחה להוכחת הפיטורים מוטל על העובד. לכן, בכל אותם מקרים בהם המעביד מפטר את העובד בשיחה מבלי שהומצא לעובד מכתב פיטורים, מומלץ לעובד לתעד את עצם הפיטורים בצורה כזאת או אחרת.

מעביד שנפטר

עובד שעבודתו נפסקה עקב פטירה של המעביד או פשיטת רגל ובחברה עקב מחיקתה או פירוקה זכאי העובד לפיצויי פיטורים.

עובד שנפטר

עובד שנפטר – שאריו זכאים לפיצויי הפיטורים. שארים לעניין זה הינם בן זוג של העובד לרבות ידוע בציבור שגר עם העובד, וכן ילדו של העובד שהוא תלוי בעובד [בהתאם להגדרות הביטוח הלאומי]. אם אן בן זוג או ילדים כאמור – ילדים והורים שעיקר פרנסתם היה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בבית העובד וכל פרנסתם היה כל העובד.

התפטרות המקנה פיצויי פיטורים

קיימים מקרים בהם למרות שהעובד התפטר ולא פוטר הוא בכל זאת זכאי לפיצויי פיטורים, ולהלן אותם מקרים.

התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי

באם עובד התפטר עקב מצב בריאותי לקוי שלו אל של בן משפחתו ולאור הבעיות הרפואיות, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין היתה סיבה מספקת להתפטרות רואים לעניין פיצויי הפיטורים את התפטרותו כפיטורים. בן משפחה לעניין סעיף זה הינו בן זוג לרבות ידוע בציבור, ילדו של העובד, הורה של העובד, נכדו של העובד, סבו או הורה של בן זוגו הגר עם העובד ועיקר כלכלתו עליו.

על-מנת שהמצב הרפואי יקנה את הזכות לפיצויי פיטורים כאמור, יש צורך כי אותה סיבה רפואית היא הגורם המונע מן העובד להמשיך בעבודתו ולא די כי תהיה אחת הסיבות. כמו כן, חשוב ביותר כי העובד יודיע למעביד על הסיבה הרפואית המונעת ממנו להמשיך בעבודתו וזאת על-מנת לאפשר למעביד למצוא פתרון כך שהעובד יוכל להמשיך בעבודתו.

התפטרות של הורה

עובדת אשר מתפטרת תוך 9 חודשים מיום שילדה על מנת לטפל בילדה יראו את התפטרותה כפיטורים. על-מנת שהעובדת תהא זכאית לפיצויי פיטורים לפי סעיף זה מטרת ההתפטרות אמורה להיות בכדי לטפל בילד. יחד עם זאת, עובדת אשר התפטרה לצורך טיפול בילדה וזמן קצר לאחר מכן החלה לעבוד במקום עבודה אחר לא תאבד את הזכות לפיצויי פיטורים אם יוכח כי במקום העבודה החדש היא עובדת פחות שעות כך שבאפשרותה לשהות עם התינוק שעות ארוכות יותר. כך גם, כאשר מקום העבודה החדש הינו קרוב יותר לביתה דבר המאפשר לעובדת להגיע לתינוקה בשעת הצורך במהירות גבוהה יותר.

התפטרות עקב העתקת מקום מגורים

בתנאים מסויימים הנקובים בחוק פיצויי פיטורים התפטרות עקב העתקת מקום המגורים תקנה לעובד פיצויי פיטורים.

חוזה עבודה לתקופה קצובה

במידה והעובד מועסק על-פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לסיומה רואים את העובד כאילו פוטר. יחד עם זאת במידה והמעביד מציע לעובד לחדש את החוזה 3 חודשים לפני תום תקופת החוזה, והעובד סירב לחדש את החוזה רואים את העובד כאילו התפטר.

התפטרות עקב הרעת תנאי העבודה

התפטר עובד עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או עקב סיבה אחרת שבגינה לא ניתן לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו רואים את התפטרות העובד כפיטורים. יודגש כי בטרם העובד מתפטר עליו להודיע למעביד על סיבת התפטרותו, כלומר על הרעת התנאים, ולאפשר למעביד לתקן את המחדל. עובד אשר יתפטר מבלי שנתן למעבידו התראה מוקדמת עלול לאבד את הזכות לפיצויי פיטורים!

דוגמאות להרעת התנאים או לנסיבות בהן לא ניתן לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו הינם כדלקמן:

  • הפחתת שכר העובדה או מספר שעות העבודה ללא הסכמת העובד.
  • פיגורים בתשלום שכר העבודה.
  • אי מתן זכויות סוציאליות.
  • העתקת מקום העבודה למקום רחוק.
  • שלילת תנאי עבודה.
  • שינוי שעות העבודה.
  • התנהגות בלתי הולמת כלפי העובד.
    וכיוצ"ב.

הפרשה לקרן פנסיה / ביטוח מנהלים – קרן פיצויים

במקרים בהם המעביד מפריש כספים על חשבון פיצויי פיטורים לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים יהיה העובד זכאי לפיצויי פיטורים גם אם הוא התפטר מיוזמתו.

שיעור הפיצויים לעובד המפוטר

שיעור הפיצויים הינו שכר חודש עבור כל שנת עבודה. במסגרת השכר נלקח בחשבון השכר הבסיס לרבות עמלות, תוספת ותק, תוספת יוקר, ותוספת משפחה.

קיימים מקרים מקרים נוספים בהם העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים אך בשל קוצר היריעה לא ניתן להרחיב במסגרת מאמר זה. בכל מקרה בו חש העובד כי זכויותיו עלולות להיפגע מומלץ להתייעץ עם עו"ד וזאת בטרם נקיטת הליך כלשהו.

באם הנכם זקוקים למידע נוסף נשמח לעמוד לרשותכם וניתן ליצור קשר עם משרדנו בטלפון או באמצעות טופס צור קשר להלן.

קראו עוד אודות פיטורי אישה בהריון במדור זכויות נשים בהריון.

 

אני מזמין אתכם ליצור עימנו קשר עוד היום
ונשמח לעמוד לרשותכם

דילוג לתוכן