עורך דין תביעות ביטוח רכב

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

במסגרת הסקירה שלפניכם נדון בשלל הקשיים אותם חברות ביטוח בישראל נוהגות להערים על מבוטחים המגישים תביעות ביטוח רכב, ובאופן בו עורך דין תביעות ביטוח רכב יוכל לסייע לכם במידה ונקלעתם למצב מתסכל כזה.

חברות הביטוח הן גופים פיננסיים, המתפרנסים מהפרמיה שמשולמת להם על ידי המוני מבוטחיהם. לכן מטבע הדברים, שאיפתה של כל חברת ביטוח היא תמיד לנסות ולהקטין את הפיצוי אשר משולם למבוטח במקרה של הגשת תביעה מצידו.

חברות הביטוח נוהגות להשתמש בכוחן בתור גוף גדול אל מול האזרחים הקטנים לטובת תשלום מצומצם של פיצוי בתביעות ביטוח רכב ותביעות ביטוח מסוגים נוספים. זאת במקרה הטוב, כאשר במקרים הפחות נעימים, חברות הביטוח נוהגות אף לדחות תביעות על הסף ולא לשלם למבוטח דבר.

הגשת תביעת ביטוח רכב ומסירת הודעה לחברת הביטוח

כאשר מתרחש אירוע ביטוחי כגון תאונת דרכים, המבוטח נדרש לדווח על האירוע למבטחת שלו. זאת על פי סעיף 22 בחוק חוזה הביטוח, ובמרבית המקרים גם על פי ההוראות בפוליסת ביטוח הרכב.

אף שהודעה זו על קרות אירוע ביטוחי, יכולה להימסר לחברת הביטוח באופן עצמאי או דרך סוכן הביטוח של המבוטח בעל פה, עדיף למסור אותה בכתב, ואף לבקש אסמכתא על כך שההודעה נתקבלה על ידי חברת הביטוח.

חלון הזמן למסירת הודעה לחברת ביטוח הרכב בהגשת תביעה

החוק קובע שמבוטח שתובע את חברת הביטוח בתביעת ביטוח רכב, נדרש לעשות זאת ללא דיחוי, כבר בעת התרחשותו של האירוע הביטוחי. אולם הפרשנות המקובלת של החוק לעניין זה הינה בתוך פרק זמן סביר.

זאת משום שניתן להניח כי בחלק מן המקרים, מבוטחים שהיו מעורבים בתאונת דרכים – גם אם בתור הצד הפוגע, עלולים להימצא באשפוז בבית החולים בסמוך למועד התאונה.

לכן מותר למבוטח להגיש למבטחת את הודעתו על קרות התאונה גם לאחר שישוחרר מן האשפוז.

עם זאת, ישנה חשיבות על מסירת ההודעה למבטחת בהקדם האפשרי, וכמה שיותר בסמוך לקרות האירוע הביטוחי. זאת מאחר ועיכוב במסירת ההודעה לחברת הביטוח עשוי לספק לה עילה לדחיית תביעת ביטוח הרכב על הסף.

בהקשר זה חשוב לדעת שהאיחור במסירת הודעה כשלעצמו אין בו כדי לפטור את המבטחת מחובת התשלום למבוטח, אך יש בה כדי להערים קשיים רבים בתהליך קבלת הפיצוי.

זכרו להגיש את טופס התביעה לחברת הביטוח

מעבר לחובת המבוטח שמגיש תביעת ביטוח רכב, לדווח על האירוע הביטוחי למבטחת בסמוך להתרחשותו, הוא נדרש גם למסור לחברת הביטוח טופס תביעה (שאינה תביעה משפטית) מסודר.

הכוונה במקרה זה הינה לדרישה לקבלת מכלול הזכויות שחברת הביטוח נדרשת לספק למבוטח לפי פוליסת ביטוח הרכב שברשותו.

את טופס התביעה תוכלו למצוא באתרי חברות הביטוח או לבקש אותו מסוכן הביטוח שלכם. לאחר הגשת טופס התביעה חשוב לדרוש אישור מסירה כדי שתהיה בידיכם אסמכתא המעידה על קבלת התביעה בחברת הביטוח.

הקשיים שחברות ביטוח הרכב מערימות על המגישים תביעות ביטוח

​במדינת ישראל מוגשות מדי שנה עשרות אלפי תביעות ביטוח רכב לחברות הביטוח, בעקבות נזקים הנגרמים לגוף או לרכב בתאונת דרכים.

למרבה הצער מבוטחים שרכשו ביטוח רכב ממיטב כספם, בציפייה שחברת הביטוח תדאג לפצותם במידה ויהיה מעורבים בתאונת דרכים, מופתעים לגלות שחברת הביטוח מנסה להתנער מחבותה כלפיהם בתואנות שונות.

זהו בדיוק המקום בו נחוצים שירותיו של עורך דין תביעות ביטוח רכב.

תפקידו של עורך דין תביעות ביטוח רכב

עורך דין תביעות ביטוח רכב הינו עורך דין אשר מתמחה בהגשת תביעות כנגד חברות הביטוח המספקות פוליסות ביטוח רכב.

עורך דין כאמור לעיל מצופה להיות בקי בהלכה הפסוקה בתביעות ביטוח רכב ובפסיקה התקדימית, ולהשתמש בהיכרותו עם גורמי המשפט השונים על מנת למצות את זכויות מיוצגיו מול חברות הביטוח.

עו"ד תביעות ביטוח רכב מסייע במיצוי הזכויות מול חברת הביטוח

דיני הביטוח הם עולם תוכן סבוך, דינאמי ומורכב, שמרבית האזרחים מן השורה אינם מתמצאים בו לעומקו.

בהגשת תביעות ביטוח רכב – חשוב להכיר את הפסיקה העדכנית בנושא כדי לשפר את סיכוייו של המבוטח לממש את זכויותיו מול המבטחת במלואן.

לפיכך קבלת פיצוי הולם מחברת הביטוח בתביעת ביטוח רכב, נשענת במידה רבה על קבלת סיוע משפטי מקצועי מאיש מקצוע שמתמחה בדיני הביטוח ומכיר את הפסיקה והספרות העדכנית.

טעויות שכיחות של מבוטחים בהגשת תביעות ביטוח רכב

מבוטחים רבים שבוחרים לפעול מול חברת הביטוח באופן עצמאי כאשר הם מגישים תביעת ביטוח רכב, "חוטאים" בטעויות רבות בתום לב, המספקות תחמושת לחברת הביטוח שלהם בבואה להתנער מחבותה כלפיהם.

לכן רצוי לתת את הדעת על הטעויות השכיחות בהגשת תביעות ביטוח רכב, על מנת לנסות ולהימנע מהן מבעוד מועד, עד כמה שניתן.

להלן הטעויות השכיחות של מבוטחים בהגשת תביעות ביטוחי רכב, שעלולות לגרום לדחיית התביעה בידי חברת הביטוח:

הימנעות מצירוף המסמכים הרלוונטיים

חובה על המבוטח לצרף לתביעת ביטוח רכב מסמכים רלוונטיים שמאמתים את עצם התרחשותו של האירוע הביטוחי המדווח, ואת הזכאות של המבוטח לתגמולי ביטוח.

באתרי האינטרנט של חברות הביטוח השונות וכן אצל סוכני הביטוח, ניתן למצוא מידע אודות סוגי המסמכים שיש לצרף אל התביעה, כדי להימנע מדחייתה או עיכוב בטיפול בה.

חשוב לשמור עותק מכל מסמך שצורף לתביעת ביטוח הרכב וכל תכתובת הנוגעת לה. אלו הן ראיות שעשויות לשמש אתכם בהמשך במידה והתביעה תגיע לכלל הליך משפטי המטופל בבית המשפט.

תיאור לא מדויק או לא עקבי של האירוע הביטוחי

לחברות ביטוח יש נטייה להיטפל לפרטים הקטנים ולחפש בתביעות ביטוח רכב של מבוטחים עדות לחוסר עקביות או אי דיוק בפרטים, במטרה להתנער מחבותן לפיצוי המבוטח.

לפיכך חשוב מאוד לתאר בדיוק רב עד כמה שמתאפשר את האירוע הביטוחי. יש להקפיד על מסירת מידע אחיד ועקבי – הן לחברת הביטוח, הן לחוקרי הביטוח והן בדיונים המשפטיים.

יתרה מכך, יש להקפיד על האחידות בפרטים שנמסרים למבטחת בהודעה הראשונית על האירוע הביטוחי ובטופסי התביעה ויתר המסמכים המוגשים בהמשך.

מסירת פרטים לא נכונים

כל הפרטים שמצוינים על גבי טופס התביעה חייבים להיות ודאיים. מבוטח שאינו סמוך ובטוח במאת האחוזים לגבי מידע שהוא מוסר לחברת הביטוח בתביעת ביטוח רכב, מסכן את אפשרותו לקבל מהמבטחת תגמולי ביטוח.

לכן יש לסייג את אי הוודאות לגבי נתונים מסוימים, באמצעות נוסחים כגון "למיטב זכרוני", "למיטב ידיעתי" וכיוצא באלו. זאת כדי להימנע מראש מן האפשרות לכך שחברת הביטוח תטען שמסרתם מידע שגוי בכוונה לבצע הונאת ביטוח, ותנסה להתנער מכם.

שיתוף פעולה עם חוקר הביטוח

לאחר שמבוטחים מגישים תביעות ביטוח רכב במקרים רבים חברת הביטוח תוציא את התיק לחקירה ע"י חוקר פרטי. על-פי החוק חובה של המבוטח לשתף פעולה עם החוקר אך יש סייגים לכך.

כמו כן, זכותו של המבוטח לקיים את הפגישה עם החוקר בנוכחות עורך דין המתמחה בתביעות ביטוח רכב וזאת אף מומלץ.

ייעוץ על ידי עורך דין תביעות ביטוח רכב

בבואכם למלא טופס של תביעות ביטוח רכב, חשוב כאמור להימנע מביצוע שגיאות אשר עלולות לפגוע בזכאותכם לתגמולי ביטוח. לשם כך כדאי מאוד להסתייע בשירותיו של עורך דין תביעות ביטוח רכב עתיר ניסיון, שמכיר את אופן ההתנהלות מול חברות הביטוח בישראל.

אף שקבלת ייצוג משפטי מקצועי החל משלב הגשת תביעת ביטוח הרכב איננה הכרחית, היא בהחלט יכולה לשפר במידה ניכרת את הסיכויים לכך שתביעתכם תתקבל. לשאלות נוספות וייעוץ פנו לעורך דין יואב רונקין, בטלפון 03-6952017 או בהשארת פרטים דרך האתר.

למידע בקשר לפיצוי בגין נזקי גוף בתאונת דרכים, ולהתייעצות עם עורך דין תאונות דרכים מומלץ ראו עורך דין תאונות דרכים.

דילוג לתוכן