עורך דין ביטוח קבלנים

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

עורך דין ביטוח קבלנים מטפל בתביעות ביטוח של קבלנים. בין אם הקבלן בוחר לבטח עצמו ובין אם הקבלן מחויב לבצע את הביטוח במסגרת המכרז, כל פרויקט בניה מבוטח בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות.

נדון בחלק ממאפייני הפוליסה ומה נדרש מעורך דין תביעות ביטוח קבלנים בעת טיפול בתביעה.

פוליסה לביטוח עבודות קבלניות

ברוב מכרזי הבניה נדרש הקבלן לעשות ביטוח עבודות קבלניות בהתאם לתנאים המקובלים בפוליסה של חברת כלל – עבודות קבלניות ביט. תנאים אלו אמורים להיות הטובים ביותר.

הכיסויים בביטוח קבלנים – עבודות קבלניות

פוליסת ביטוח קבלנים הנה פוליסת "כל הסיכונים" אך שמה לא מעיד על כך שכל אירוע מכוסה בפוליסה.

הפוליסה כוללת ביטוח רכוש. הכיסוי הביטוחי בפרק זה הנו עבור נזקים אשר נגרמו למבנה ולרכוש המבוטח. ניתן להרחיב את הפוליסה ולכלול כיסוי לגניבה, רעידת אדמה וסיכוני טבע.

כיסויים נוספים הינם אחריות כלפי צד שלישי וביטוח חבות מעבידים.

תקופת הביטוח בביטוח קבלנים

יום תחילת הביטוח של ביטוח הרכוש הנו המועד הנקוב ברשימת הביטוח או מיד לאחר פריקתו של כל רכוש באתר העבודה. תחילת הביטוח לגבי כיסויים נזק לצד שלישי וחבות מעבידים הוא היום הנקוב ברשימת הביטוח או המועד בו ניתן רשות השימוש באתר לפי המאוחר ביניהם.

הביטוח מסתיים מיידית לגבי חלקי הפרויקט עם מסירתם למזמין או עם התחלת השימוש בהם גם אם יום המסירה קודם ליום סיום הביטוח הנקוב בפוליסה. בכל מקרה הכיסוי הביטוחי לא יימשך בגין אירועים  אשר יחולו לאחר היום הנקוב בפוליסה.

ניתן להאריך את תקופת הביטוח. כמו כן, ניתן להעניק כיסוי לתקופת תחזוקה אך הכיסוי יינתן רק אם האירוע נובע מביצוע עבודות תחזוקה או מנזק שארע בתקופת הביטוח והתגלה בתקופת התחזוקה.

עורך דין ביטוח קבלנים

הבעיות הנפוצות בביטוח קבלנים

אחת הבעיות מתעוררת כאשר הנזק לרכוש המבוטח מתרחש לאחר תקופת הביטוח. הקבלן בנה את הבניין ומסר אותו למזמין. לאחר המסירה התגלה שקיים נזק בבניין. חברת הביטוח במקרה זה תדחה את התביעה בטענה שהנזק לא ארע בתוך תקופת הביטוח. אם עורך דין ביטוח קבלנים יצליח להוכיח שהנזק נגרם בתוך תקופת הביטוח אך התגלה מאוחר יותר ניתן יהיה לחייב את חברת הביטוח להכיר בתביעה. כמו כן, אם לקבלן ביטוח אחריות מקצועית או חבות המוצר בתוקף ניתן יהיה לקבל כיסוי תחת פוליסות אלו.

הגדרת מקרה הביטוח – עורך דין תביעות ביטוח קבלנים

תביעות רבות מגיעות לפתחו של בית המשפט סביב השאלה האם האירוע שקרה מכוסה בפוליסה. על מנת לבחון שאלות אלו יש צורך בהתמחות של עורך דין תביעות ביטוח קבלנים.

בהתאם להגדרות הפוליסה האירוע המכוסה הוא נזק או אובדן פיזיים תאונתיים פתאומיים ובלתי צפויים. כלומר יש צורך שייגרם: (1) נזק או אובדן פיזי לרכוש המבוטח. (2) הנזק ייגרם באופן פתאומי.  (3) הנזק הוא בלתי צפוי.

נדון במספר מקרים בהם בתי המשפט דנו בשאלה מהו מקרה הביטוח.

פסק דין תביעות ביטוח קבלנים

בע"א 8776/15 איילון נ' מליבו, בית משפט העליון דן במקרה הבא. חברת מליבו ביצעה עבודות לבנית כביש תת קרקעי. כחלק מביצוע העבודות נדרשה מליבו לשאוב מי תהום. מליבו ביצעה עבודות השאיבה אך בשלב מסוים החלו לפרוץ מי תהום בהיקף נרחב למקום החפירה. חברת הביטוח דחתה את תביעת מליבו להחזר ההוצאות אשר נגרמו לה עקב ביצוע העבודות הנוספות שנדרשו לשאוב את מי התהום. הסיבה לדחייה הייתה ששאיבת מי התהום הייתה חלק מעבודות המכרז ומן הטעם הזה לא התקיים גם אירוע בלתי צפוי. בית משפט העליון דחה את ערעור חברת הביטוח וקבע שחברת מליבו הוכיחה שחדירת מי התום הייתה אירוע חריג.

חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מחומרים לקויים או עבודה לקויה

פסק דין נוסף של בית משפט העליון הנו ע"א 7439/06 מ.ג.מ.נ נ' הכשרת היישוב. במקרה זה החברה נדרשה לבנות בריכה מבטון. לאחר ביצוע היציקה התברר שהיה כשל בבטון ויש לפרק את קירות הבריכה ולצקת אותן מחדש. חברת הביטוח דחתה את התביעה בטענה שהנזק אינו מכוסה בפוליסה ואף מוחרג בה. בית משפט המחוזי שדן תחילה בתיק קבע שהצורך להחליף את הבטון אינו "נזק או אובדן פיזי". בית משפט העליון קבע שאין צורך לדון בשאלה זו שכן ממילא האירוע מוחרג בפוליסה.

בפוליסה קיים חריג: "הוצאות לתיקונים או להחלפה הנובעים מחומרים לקויים או מעבודה לקויה. חריג זה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם אושר ייפגעו מאירוע תאונתי, ולא יחול על אבדן או נזק הנובעים מתאונות אשר תיגרמנה בגלל חומרים או עבודה לקויים".

נמחיש את החריג: אם הקבלן בנה עמוד מסוים והסתבר שבוצעה עבודה לקויה ויש להחליפו – לא יהיה כיסוי ביטוחי. לעומת זאת, אם הקבלן בנה עמוד בצורה לקויה ואותו עמוד נפל וגרם נזק לרכוש נוסף, העלויות הכרוכות בתיקון או החלפת הרכוש הנוסף יהיו מכוסים.

 

הדרישה לקיומו של נזק פיזי

פסק דין נוסף – ע"א 5775/02 נווה גן נ' הפניקס. בית משפט העליון דן בערעור זה. במקרה זה הקבלן החל לבנות שלד של מבנה. במהלך העבודות התברר שעקב מדידה שגויה המשך בנייתו תגרום לסטיה מקווי בניין. הקבלן נדרש להרוס את השלד ולבנות מחדש במקום הנכון. חברת הביטוח דחתה את התביעה בטענה שלא נגרם אירוע ביטוחי. תחילה בית משפט מחוזי דן בתיק. בית המשפט המחוזי קבע שאין לראות בביצוע העבודה הלקויה כתאונה שכן היא לא פתאומית. עוד הוא קבע כי יש לראות באירוע של בנית בניין במקום שגוי כנזק או אובדן פיזיים. אך כאמור דחה הוא את התביעה בנימוק שאין מדובר באירוע פתאומי.

בית המשפט העליון דחה את הערעור. נקבע שביטוח הרכוש עניינו בנזק פיזי לגופו של הפרויקט המצריך תיקון או החלפה. בית משפט העליון קבע שירידת ערך של נכס עקב ליקוי בבנייתו, חוסר יכולת להשתמש בנכס עקב בעיה תכנונית אינם נחשבים כנזק פיזי אלא כנזק כלכלי טהור. כל זאת נכון כל עוד שנזקים אלו אינם נלווים לנזק פיזי אמיתי שארע.

בית משפט קבע שכן ניתן לראות בהקמת מבנה במקום שגוי כנזק תאונתי בלתי צפוי בניגוד לפסק הדין המחוזי.

בית משפט העליון החזיר את התיק למחוזי על מנת שידון האם האירוע מכוסה תחת הרחבה של נזקים עקב תכנון לקוי.

שוב נדחה הערעור. נקבע שהקמת המבנה במקום שגוי לא נגרמה עקב תכנון לקוי אלא עקב ביצוע לקוי. גם אם היה נקבע שמדובר בתכנון לקוי בית משפט פסק שלא נגרם נזק עקיף.  שאלה אחרת אם התכנון הלקוי היה גורם לנזק פיזי אמיתי לרכוש אחר.

סיכום עורך דין ביטוח קבלנים

על מנת לזכות בתביעת ביטוח קבלנים יש צורך בהתמחות של עורך דין תביעות ביטוח קבלנים. כפי שראינו ההגדרות בפוליסה אינן פשוטות ויש להכנס בעובי הקורה. במקרים רבים יש לשכור שירותים של מהנדסים, מהנדסי תשתיות כבר עם כקרות מקרה הביטוח על מנת להבין מה בדיוק ארע ובכדי להצליח להוכיח את טענות המבוטח.

כמובן שכל מקרה הוא לגופו לכן בטרם הגשת תביעת ביטוח יש להתייעץ עם עורך דין ביטוח.

למידע מקצועי נוסף צרו  קשר בטלפון 03-6952017 או השאירו פרטים בטופס צור קשר.

דילוג לתוכן