חיוב חברת ביטוח בהוצאות

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

פעמים רבות חברות הביטוח דוחות תביעות של מבוטחים ללא כל הצדקה. אלו כלים יש לבית המשפט בכדי להעניש את חברות הביטוח ? האם בתי המשפט משתמשים בכלים אלו ? עורך דין ביטוח יידע איך להגדיל את סכום הפיצוי.

כפי שנראה להלן, לעיתים בתי המשפט אכן מענישים את חברות הביטוח אם הם מצאו שהתביעה נדחתה ללא סיבה אמיתית בדין.

הטלת הוצאות על חברת הביטוח

כאשר בעל דין, תובע או נתבע, מפסדים במשפט הם ברוב המקרים מחויבים לשלם את ההוצאות של הצד השני. בית המשפט יחייב אותם לשלם אגרות בית משפט, שכר עדים, הוצאות מומחים ושכר טרחת עורך דין.

בשנים האחרונות קיימת מגמה של בתי המשפט להטיל על הצד שהפסיד הוצאות ריאליות. מגמה זו אף החריפה עם התקנת תקנות סדר הדין האזרחי החדשות. בתקנות החדשות המחוקק שם דגש לא רק על עשיית צדק במשפט אלא גם על יעילות הדיון ומתן פסקי דין תוך זמן סביר. בכוונת בתי המשפט לצמצם את מספר התיקים שמנוהלים. בתי המשפט רואים בהטלת הוצאות כבדות ככלי הרתעה שיגרום לצמצום מספר התביעות שמוגשות.

יתרה מכך, בתקנות החדשות נדרשים השופטים לחייב בהוצאות אף בגין כל בקשת ביניים שהוגשה. יצוין שמגמה זו של הגדלת סכום ההוצאות פועלת לשני הכיוונים. לכן, גם מבוטח שתביעתו נדחתה עלול להיות מחויב בהוצאות כבדות.

חיוב הוצאות

חיוב חברת ביטוח בריבית מיוחדת

כאשר נתבע מחויב לשלם סכום מסוים בפסק דין לסכום מתווסף ריבית והפרשי הצמדה בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה. בחוק חוזה הביטוח קיים הסדר מיוחד המקנה לבית המשפט סמכות לחייב את חברת הביטוח בריבית מיוחדת. כך סעיף 28 א' לחוק קובע:

"מבטח בביטוחים אישיים, שלא שילם את תגמולי הביטוח שלא היו שנויים במחלוקת בתום לב, במועדים שבהם היה עליו לשלמם לפי סעיף 27, יחייבו בית המשפט, ולעניין מבטח כאמור בביטוחים שאינם ביטוחים אישיים – רשאי בית המשפט לחייבו, בתשלום ריבית מיוחדת בשיעור שלא יעלה על פי עשרים מן הריבית הקבועה בהגדרת הפרשי הצמדה וריבית שבחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, ולעניין מבטח בביטוח סיעודי – יחייבו כאמור בשיעור שלא יפחת מפי עשרה מאותה ריבית, אלא אם כן החליט בית המשפט לקבוע שיעור נמוך יותר, מטעמים מיוחדים שיירשמו; הריבית המיוחדת תחושב על תגמולי הביטוח האמורים ועל תוספת הפרשי ההצמדה על תגמולים אלה לפי סעיף 28, מהמועדים בהם היה על המבטח לשלמם עד תשלומם בפועל; הריבית המיוחדת תשולם בנוסף לריבית האמורה בסעיף 28.

לענין זה, "ביטוחים אישיים" – ביטוח חיים, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח מפני מחלות ואשפוז, ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970, ביטוח רכב (רכוש), ביטוח דירות ותכולתן, ולמעט ביטוח אחריות."

כלומר אם בית המשפט ימצא שחברת הביטוח דחתה את תביעת המבוטח ולא שילמה את תגמולי הביטוח שלא היו שנויים במחלוקת בתום לב הוא יחייבה בתשלום ריבית מיוחדת. שיעור הריבית הנה עד פי עשרים מהריבית הקבועה בחוק. בביטוחי סיעוד הריבית הנוספת לא תפחת מפי עשרה מהקבוע בחוק אלא אם בית המשפט יקבע אחרת.

האם בתי המשפט עושים שימוש בסעיף זה ?

לצערנו הרב, לרוב בתי המשפט לא מחייבים את חברות הביטוח בריבית מיוחדת. יכולה כמעט תמיד להישאל השאלה האם אי תשלום תגמולי הביטוח הייתה שנוייה במחלוקת או לא. על מנת שבית משפט יחייב את חברת הביטוח בריבית מיוחדת על המבוטח להראות שדחיית התביעה הייתה ממש חסרת בסיס. מצב נוסף הנו שחברת הביטוח הודתה שעליה לשלם חלק מתגמולי הביטוח והיא לא עשתה כן. בהתאם לדין חברת הביטוח אינה רשאית לעכב את תשלום תגמולי הביטוח שאינם שנויים במחלוקת. כלומר, אם המבוטח זכאי לפחות לחלק מהפיצוי על חברת הביטוח לשלם את אותו פיצוי שבוא היא הכירה מייד. היא אינה רשאית להתנות את התשלום החלקי בכך שהמבוטח יסכים לוותר על יתרת תביעתו. על חברת הביטוח לשלם את הסכום שאינו שנוי במחלוקת ולהמשיך להתדיין על היתרה בבית המשפט. אם לא עשתה כן, בית המשפט יחייב אותה בריבית מיוחדת.

אם קרה לכם אירוע ביטוחי צרו עמנו קשר ונסייע לכם למצות את הזכויות שמגיעות לכם.

צרו עמנו קשר בטלפון 03-6952017 או השאירו פרטים בטופס צור קשר.

דילוג לתוכן