ביטוח חבות מעבידים

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

ביטוח חבות מעבידים מכסה את המעסיק מפני תביעות אשר מוגשות נגדו על-ידי עובדיו עקב תאונה או מחלה שארעו להם תוך כדי או עקב עבודתם אצל המעביד. ביטוח זה משתייך לביטוח האחריות ובעל מאפיינים דומים בחלקם.

תוכן עניינים

מה זה ביטוח חבות מעבידים ?

כאמור הביטוח מיועד למעסיקים ומגן עליהם מפני תביעות של עובדים עקב נזקי גוף אשר נגרמו להם עקב עבודתם. כלומר על מנת שלעובד תהיה עילת תביעה כנגד המעסיק וכנגד חברת הביטוח עליו להוכיח שהתאונה או המחלה נגרמו עקב רשלנות המעסיק. רבים סבורים שדי שהעובד נפצע במהלך עבודתו בכדי להקנות לו את הזכות לפיצויים נגד חברת הביטוח אך לא כך. אם העובד לא יצליח להוכיח רשלנות של המעסיק הוא לא יהיה זכאי לפיצוים. זאת להבדיל מקבלת תגמולי ביטוח לאומי – שבמקרה זה ניתן לקבל פיצוי מביטוח לאומי גם ללא הוכחת אחריות המעסיק.

ביטוח חבות מעבידים

מקרה הביטוח בביטוח חבות מעבידים

מקרה הביטוח מוגדר כהיזק גופני, נפשי, שכלי או מוות של העובד במהלך תקופת הביטוח ולא תביעה שמוגשת בגין אותו האירוע. על-כן התביעה צריכה להיות מוגשת כנגד חברת הביטוח שביטחה את המעביד ביום שבו ארעה לעובד התאונה.

סייגים לפוליסת חבות מעבידים

בחלק מהפוליסות מופיעות החריגים כדלקמן בניסוח כזה או דומה. החריגים הנפוצים בביטוח חבות מעבידים הנם:

  • חבות הנובעת מאי ביטוח העובד בביטוח לאומי. העובדה שהעובד זכאי במקרה של תאונת עבודה לקבל פיצוי גם מביטוח לאומי מצמצת את הסיכון של חברת הביטוח. צמצום זה נובע מהעובדה שמהפיצוי שיקבל העובד מחברת הביטוח יקוזזו את תגמולי הביטוח לאומי שקיבל. בנוסף, ביטוח לאומי אינו יכול לחזור בתביעת שיבוב אל המעסיק או מבטחו. לכן, אם המעביד הפר את חובתו לבטח את העובד בביטוח לאומי וכתוצאה מכך הוגדלה החבות של חברת הביטוח לא יהיה כיסוי לכך. למשל חברת הביטוח לא תכסה תביעה נגד המעסיק שהוגשה ע"י ביטוח לאומי עקב אי ביטוח העובד. כמו כן, לא יכוסו סכומים הנתבעים מחברת הביטוח שהיו אמורים להיות משולמים ע"י ביטוח לאומי אם היה העובד מבוטח כדין.

 

  • קיום תקנות הפיקוח: תנאי מוקדם לכיסוי ולתשלום תביעות הוא, כי המבוטח מקיים תקנות ארגון הפיקוח על העבודה – ממונים על הבטיחות (התשנ"ו – 1996) במידה והן חלות עליו לרבות מינוי ממונה על הבטיחות, הגיהות ובריאות העובדים, בעל "אישור כשירות" לתפקידו על פי התקנות.

 

  • רשלנות רבתי של המבוטח שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות, אשר גרמה או תרמה בצורה משמעותית להתרחשות מקרה הביטוח. לעניין זה, רשלנות רבתי משמעה: סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר.

 

  • הפוליסה אינה מכסה חבות שנגרמה עקב תאונת דרכים בכלי רכב אשר חובה לבטחו בביטוח חובה על-פי החוק.

הרחבות לביטוח חבות מעבידים

בחלק מהפוליסות הן מורחבות לכסות אירועים נוספים כדלקמן.

תביעות נגד המעביד בגין מקרה הביטוח שנגרמו בעת שהעובד שהה באופן זמני בחו"ל לצרכי עבודתו.

בתנאים מסוימים עובדים שמקבלים את שכרם מגורמים אחרים שהם לא המעסיק אך בתנאי שהמעסיק כולל את שכרם בהצהרתו לחברת הביטוח שעל בסיסה חושבה הפרמיה.

פעולות נלוות של העובד שבוצעו מחוץ לשעות העבודה הרגילות ובלבד שהן נעשו במסגרת חובותיו וצרכיו כעובד. הרחבה זו כוללת למשל תאונה בעת פעילות ספורטיבית מטעם המעביד ובלבד שהיא הוכרה גם על-ידי הביטוח הלאומי.
הפוליסה תורחב לכסות גם חבות של העובד אם מקרה הביטוח ארע תוך כדי ועקב העבודה אצל המעביד.

הביטוח על פי הפוליסה מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, היה והמבוטח ייחשב למעבידם על פי דין, וזאת אך ורק בתנאי שלא קיים כל ביטוח חבות מעבידים אחר המכסה חבות כלפי עובדים אלה. לעניין הרחבה זו תשתנה הגדרת מקרה הביטוח ויכוסו רק ארועים שארעו תוך כדי ועקב עבודתו/ם עבור המבוטח.

חבות כלפי בעלי שליטה – הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי בעלי שליטה במבוטח אשר עובדים כמנהלים שכירים ובתנאי שהם מופיעים ברשימת מקבלי השכר של המבוטח ושמשולם בעבורם ביטוח לאומי.

כמו כן, צד שלישי שהמבוטח התחייב לבטחו או לשפותו הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח התחייב בכתב, לפני קרות מקרה הביטוח, להכלילו כמבוטח נוסף בביטוח אחריות מעבידים הנערך על ידו, בהיקף ובמידה שהאדם או הגוף המשפטי כאמור ייחשב כמעביד של עובדי המבוטח, או יקבע כי הוא נושא באחריות שילוחית לעניין חבות המבוטח כלפי עובדיו.
הגנה משפטית בתנאים מסוימים עקב הליכים פליליים שננקטו כנגד המבוטח.

מסירת הודעה לחברת הביטוח

הפוליסה והחוק קובעים שיש להודיע לחברת הביטוח על מקרה הביטוח מייד לאחר שנודע למבוטח על התקיימות נסיבות מקרה הביטוח. אי מסירת הודעה במועד תאפשר לחברת הביטוח לטעון להקטין את חבותה בתנאים מסוימים.
כלומר חברת הביטוח תצטרך להוכיח שלא היתה נדרשת לשלם את הפיצוי או שיכלה לשלם פיצוי נמוך יותר לו הייתה נמסרת לה ההודעה במועד – טענה שלרוב קשה להוכיחה.


התיישנות בביטוח מעבידים

בביטוח חבות מעבידים התביעה של המעביד כנגד חברת הביטוח שביטחה אותו אינה מתיישנת כל עוד התביעה כנגדו אינה מתיישנת. בתביעה רגילה ההתיישנות הינה 7 שנים. בתביעות ביטוח תקופת ההתיישנות עומדת על 3 שנים. על כן, העובד יכול להגיש תביעה נגד המעביד עד 7 שנים מיום התאונה. לכן המעביד יכול להגיש את תביעתו כנגד המבטחת תוך 3 שנים מיום שהתקבלה התביעה אצלו. אך זה במצב שחברת הביטוח דחתה את תביעתו שכן ברגע שהמעביד קיבל את התביעה עליו להמציאה לחברת הביטוח ולאפשר לה לנהל את הגנתו. כמו כן, הפרקטיקה המקובלת והרצויה במצב שמוגשת נגדכם תביעת חבות מעבידים וחברת הביטוח מתנערת מכיסוי היא להגיש נגד חברת הביטוח הודעת צד שלישי.
אם נגרם לכם נזק גוף או אם הוגשה נגדכם תביעת חבות מעבידים צרו עמנו קשר ונסייע לכם. עו"ד יואב רונקין מתמחה בתביעות ביטוח ואשמח לעמוד לרשותכם.

למידע נוסף צרו איתי קשר בטלפון 03-6952017 או השאירו פרטים בטופס צור קשר.

למידע נוסף: עורך דין ביטוח

דילוג לתוכן