ביטוח חבות המוצר

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

ביטוח חבות המוצר אמור לכסות נזקים (גוף או רכוש) אשר נגרמו לצדדי ג' עקב מוצר שנמכר או סופק על-ידכם. מדובר בפוליסה חשובה מאוד שכל יצרן או משווק מוצרים צריך להחזיק. בשל חשיבות הנושא נרחיב במאמר זה על המאפיינים המיוחדים של ביטוח חבות המוצר.

ביטוח חבות המוצר – מקרה הביטוח

ההגדרה הרווחת בביטוח חובת המוצר הנה כדלקמן (מתוך פוליסת "ביט" של כלל):

"המבטח ישפה את המבוטח בגין הסכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם לצד שלישי בתור פיצויים על פי דין, כתוצאה מתביעה שהוגשה במהלך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, בגין נזק שארע בגבולות הטריטוריאליים, לאחר התאריך הרטרואקטיבי הנקוב ברשימה, ואשר נגרם עקב מוצר שבגינו אחראי המבוטח, לאחר שהמוצר יצא מחזקתו הישירה של המבוטח. בנוסף, המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת לצורך הגנתו בקשר עם תביעה כאמור, וזאת אף מעבר לגבול האחריות."

שימו לב שתנאי לקיום הכיסוי הביטוחי הנו שהמוצר יצא מחזקתו הישירה של המבוטח. בנוסף חברת הביטוח תישא בהוצאות שעל המבוטח לשאת הנדרשות להתגוננות מפני התביעה.

ביטוח חבות המוצר

בסיס הפוליסה ותקופת הביטוח

פוליסת חבות המוצר הנה פוליסת על בסיס מועד הגשת התביעה. כלומר הפוליסה צריכה להיות בתוקף ביום שקיבלתם את הדרישה או התביעה. כמו כן, הפוליסה תכסה נזק שארע לאחר תאריך רטרואקטיבי הנקוב ברשימה. לכן, חשוב מאוד לוודא שהתאריך הרטרואקטיבי שרשום בפוליסה יהיה מוקדם ככל שניתן.
לדוגמא: הנזק אירע ביום 01.01.2018, קיבלתם את התביעה ביום 01.01.2020. אם בפוליסה לא רשום תאריך רטרואקטיבי הקודם ל 01.01.2018, לא יהיה כיסוי ביטוחי לנזק. מאחר ותקופת ההתיישנות בתביעות נזיקין הנה של 7 שנים יש משמעות לכך שהתאריך הרטרואקטיבי יהיה מוקדם ככל האפשר.

מהי תביעה ?

שימו לב שתביעה מוגדרת בפוליסה לא רק כתביעה שמוגשת לבית המשפט אלא גם דרישה או הודעה אחרת בכתב שנשלחה אליכם. אם מסרתם לחברת הביטוח במהלך תקופת הביטוח הודעה בכתב על נסיבות העלולות לגרום נזק כמפורט בהגדרה מטה תהיו מכוסים מפני כל תביעה שתוגש נגדכם גם לאחר תקופת הביטוח. להלן נוסח ההגדרה:

"תביעה בהליך אזרחי ו/או דרישה ו/או הודעה אחרת בכתב מצד שלישי כלשהו נגד המבוטח בגין נזק המיוחס למבוטח. במידה שנמסרה על ידי המבוטח במהלך תקופת הביטוח הודעה בכתב למבטח על נסיבות העלולות לגרום נזק בצירוף פירוט הנסיבות והסיבות שבגינן יש לצפות לתביעה, ופירוט המועדים והאירועים הרלבנטיים, אזי כל תביעה שתוגש הנובעת מהנסיבות שנמסרו, תחשב כתביעה שהוגשה במהלך תקופת הפוליסה."

סייגים בפוליסת חבות המוצר

מה מוחרג בביטוח ? להלן המקרים העיקריים אשר לא יכוסו על-ידי חברת הביטוח:

 • נזק לגופו של כל אדם הנגרם תוך כדי ועקב העסקתו על ידי המבוטח. כלומר נזק לעובדים שלכם. לשם כך יש לרכוש ביטוח חבות מעבידים.
 • חבות המוטלת על המבוטח מכח הסכם ואשר לא היתה מוטלת עליו, אלמלא קיומו של ההסכם. כלומר אם המבוטח נטל על עצמו את האחריות בהסכם אך ממילא היא הייתה מוטלת עליו גם אם לא היה מתחייב בהסכם יהיה כיסוי ביטוחי.
 • מוצר אשר יוצר ו/או יובא ו/או שווק בניגוד לכל חוק, תקנה או כללי הבטיחות על דעת מי מהנהלת המבוטח, למעט טעויות בתום לב.
 • מוצר פגום -מוצר שנמכר או סופק בידיעה שהוא פגום על דעת מי מהנהלת המבוטח.
 • אי התאמת המוצר ליעודו התפעולי. אין האמור בסעיף זה בא להוציא מכלל כיסוי אחריות הנובעת מנזק פיזי לגוף או לרכוש צד ג' שנגרם עקב פגם במוצרים.
 • החלפה או תיקון של מוצרים ו/או עלותם ו/או הוצאות בגינם, בין אם הוצאו על ידי המבוטח או על ידי צד שלישי. סעיף זה יכול להיות בעייתי. אם למשל סיפקתם מוצר פגום לצד ג' אשר הוצאתו והחלפתו כרוכים בהוצאות כבדות, הוצאות אלו לא יהיו מכוסות.
 • מיון ו/או החזרת מוצרים -RECALL ו/או הוצאות בגינם, בין אם הוצאו על ידי המבוטח או על ידי צד שלישי.
 • נזק למוצר עצמו אינו מהווה נזק לרכוש צד שלישי.
 • נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו של המבוטח.
 • נסיבות כלשהן שהמבוטח ידע או היה עליו לדעת לפני תחילת תקופת הביטוח, כי עלולות לשמש עילה לתביעה נגדו על פי פוליסה זו. ידיעה של המבוטח לצורך סייג זה הינה ידיעה של מי מהנהלת המבוטח.
 • רשלנות רבתית של המבוטח שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות, אשר גרמה או תרמה בצורה משמעותית להתרחשות מקרה הביטוח. לעניין זה, רשלנות רבתי משמעה: סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות של מבוטח.
 • נזק פיננסי כספי שאינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי לרכוש צד שלישי שניזוק.

סעיף מיוחד בביטוח חבות המוצר

שימו לב לסעיף הפטור הבא הרשום בפוליסה:

"נוכח המבוטח או הובא לידיעתו כי מוצר גרם או עלול לגרום נזק, כתוצאה מפגם בהרכבו או בתהליך ייצורו או באופן כלשהו אחר עלול לגרום לפגם במוצר, יפסיק המבוטח מיד את ייצורו, מכירתו והספקתו . ככל שהמוצר יצא משליטתו של המבוטח, על המבוטח לנקוט באמצעים סבירים כדי להחזיר לידיו כל מוצר פגום כזה, ולהזהיר את הצרכנים מפני שימוש בו. הוצאות או הפסדים כלשהם הכרוכים בהפסקת הייצור או בהחזר מוצרים כאמור, יהיו על חשבון המבוטח. אין בתנאי זה כדי לגרוע מאחריות המבטח על פי סעיפים אחרים של הפוליסה."


כלומר אם גיליתם שמוצר עלול לגרום לנזק עליכם לחדול מלייצר אותו או למכור אותו. לא רק זאת, עליכם לנסות להחזיר את המוצר אליכם ולהזהיר את הציבור מפני השימוש בו. אם אינכם יכולים לדעת מי רכש את המוצר עליכם לנקוט באמצעים סבירים להזהיר את הציבור. למשל, לפרסם אזהרה בעיתונות היומית.

פנייה לעורך דין ביטוח חבות המוצר

אם נגרם לכם נזק או אם הוגשה נגדכם תביעה ואתם מבוטחים בביטוח חבות המוצר צרו עימי קשר. עו"ד יואב רונקין, עורך דין תביעות ביטוח, מתמחה בתביעות ביטוח ואשמח לעמוד לרשותכם.

למידע נוסף צרו איתי קשר בטלפון 03-6952017 או השאירו פרטים בטופס צור קשר.

מידע נוסף קשור: ביטוח אחריות

דילוג לתוכן