חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הוכחת שווי רכב שנגנב

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

האם ניתן להסתמך על מחירון לוי יצחק בכדי להוכיח שווי רכב שנגנב ?

הוכחת שווי רכב שנגנב

רכבכם נגנב והגשתם תביעה נגד חברת הביטוח. במקרה כזה יהיה עליכם להוכיח שהרכב נגנב ומהו שווי הרכב. כאשר תובע צריך להוכיח שווי של נכס כלשהו עליו להגיש חוות דעת שמאית. אך האם ניתן להסתמך על מחירון לוי יצחק במקום להגיש חוות דעת ?

מהו מחירון לוי יצחק ?

מחירון לוי יצחק הינו מחירון להערכת שווי כלי רכב הנפוץ בישראל. המחירון כולל את השווי הבסיסי של כלי הרכב בהתאם לשנת ייצור הרכב. המחירון מתעדכן מידי חודש. המחירון כולל גם פירוט של משתנים המשפיעים על שווי הרכב כגון מספר הקילומטרים שהרכב נסע, איזה יד הרכב ועוד.

האם ניתן להוכיח את שווי הרכב באמצעות מחירון לוי יצחק ?

ברוב פסקי הדין נקבע שניתן להסתמך על מחירון לוי יצחק להוכחת שווי הרכב. הדברים נכונים ביתר שאת כאשר הפוליסה קובעת ששווי הרכב ייקבע על-פי מחירון לוי יצחק.
אם ברצונכם להסתמך בתביעה על המחירון עליכם לצרף לכתב התביעה ולראיות את דף הרכב נכון לחודש הגניבה וכן את הדפים שמתייחסים לאופן חישוב המשתנים המשפיעים על השווי כאמור.

כמו כן, עליכם לפרט בכתב התביעה מה שווי הרכב בהסתמך על המחירון וחישוב המשתנים. למשל אם הרכב שרכשתם הוא יד שלישית ובמחירון כתוב שיש להפחית אחוז משווי הרכב עקב כך עליכם לציין זאת.
יחד עם זאת כאשר מדובר ברכב יקר רצוי להגיש גם חוות דעת למען הזהירות.

הוכחת שווי רכב שנגנב

פסקי דין שקיבלו את הטענה שניתן להסתמך על המחירון

נפנה לפסק הדין תא"מ 33242-06-17 פרץ נ' איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ. במקרה זה בית המשפט קיבל את הטענה שניתן להסתמך על המחירון תוך שהוא מפנה לפסקי דין נוספים:

"האם ניתן להסתמך על מחירון לוי יצחק לקביעת שווי הרכב במועד הגניבה?

לכתב התביעה צירף התובע מחירון לוי יצחק הימנו עולה כי שווי הרכב עמד ע"ס 35,500 ש"ח נכון למועד אירוע הגניבה בחודש 4/17. בכתב הגנתה הנתבעת חלקה על סכום זה וטענה כי מחירון לוי יצחק אינו מהווה ראיה אשר לשווי הרכב, וכי הרכב היה בעבר בבעלות חברת השכרה או ליסינג, ועל כן, שוויו נופל ב- 24% מערכו הנטען.

עוד טענה הנתבעת כי היה על התובע לצרף חוות דעת אשר לשווי הרכב שכן מדובר בעניין שבמומחיות. במאמר מוסגר ולמען שלמות התמונה, יובהר כי בסיכומיה הנתבעת לא חזרה על טענתה כי המדובר לכאורה ברכב השכרה לשעבר, ועל כן, יש לראותה כמי שזנחה טיעון זה.

מכל מקום וללא קשר לשאלה שהנתבעת לא שבה על טיעון זה בגדרי סיכומיה, כאמור, הרי שלא הוצגה לפניי כל ראיה המלמדת כי מדובר ברכב השכרה, והתובע לא נשאל כל שאלה בעניין זה במסגרת חקירתו הנגדית. למעלה מכך, הנתבעת לא הפנתה לתובע כל שאלה במסגרת חקירתו הנגדית אשר לערכו של הרכב. מצופה היה כי הנתבעת תעמת את התובע עם טענותיה ביחס לשוויו של הרכב או להיותו רכב ליסינג לשעבר.

אומנם, לא ניתן לכחד שייתכן שדרך המלך היא צירוף חוות דעת שמאית אשר לשווי הרכב, ואולם, התובע נסמך בפועל אך על מחירון לוי יצחק. ודוק, לא ניתן לומר כי התובע לא הציג כל ראיה אשר לשוויו של הרכב במועד הרלבנטי לאירוע הגניבה, הגם שעדיף היה אילו היה פועל לצירופה של חוות דעת שמאי, כאמור. מנגד, הנתבעת לא הציגה כל ראיה נגדית אשר לשווי הרכב. היא הסתפקה אך בהעלאת טענות כלליות כנגד השווי הנטען של הרכב, מבלי שהביאה ראיה כלשהי בעניין זה.

לאמור יש להוסיף כי הנתבעת אף לא ביקשה להוציא מתיק בית המשפט את מחירון לוי יצחק כראיה מטעם התובע.

מבלי לגרוע מן האמור עד כה, ניכר שטיעונה של הנתבעת חוטא לאמת, ואינו עולה בקנה אחד עם הוראות הפוליסה שהיא עצמה הפיקה. במה דברים אמורים! בגדרי רשימת הפוליסה הנתבעת ציינה ברחל בתך הקטנה כי מחירון לוי יצחק ישמש לצורכי קביעת ערך הרכב. על קביעה זו, היא חזרה מספר פעמים בגדרי הרשימה.

מפאת חשיבות הדברים נביא את הדברים מפי אומרם, הנתבעת עצמה, אשר ציינה בדף הרשימה וכהאי לישנא:
"במקרה של אובדן גמור, או במקרה של גניבת רכב, שלא נמצא מעל 30 יום, ייקבע ערך הרכב המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה, לפי שוויו ביום קרות מקרה הביטוח. ערך הרכב מתבסס על מחירון מכוניות משומשות של לוי יצחק (להלן- המחירון)". סבורני כי מן הראוי היה כי הנתבעת תצניע במידת מה את טיעוניה בהקשר זה, שכן טענותיה חותרות הלכה למעשה תחת קביעתה היא עצמה כפי שזו עוגנה בצורה מפורשת ברשימת הפוליסה.

ויובהר, טענות דומות לאלה שהנתבעת מעלה כיום בזיקה עם הצורך לכאורה בצירוף חוות דעת שמאי ביחס לערך הרכב עלו גם במקרים אחרים שנידונו בפסיקה של הערכאות הדיוניות, ועמדת בתי המשפט בלא ממעט פסקי דין הייתה שמחירון לוי יצחק הוא בהחלט כלי חשוב ורלבנטי שניתן לעשות בו שימוש לקביעת השווי, בעיקר אמורים הדברים מקום שהמבטחת עצמה קבעה בגדרי הפוליסה, כבנידון דידן, כי קביעת השווי תיערך על פי מחירון לוי יצחק.

ראו בעניין זה האמור בתא"מ (שלום הרצליה) 40123-09-14 הראל חברה לביטוח נ' כלל חברה לביטוח (פורסם במאגרים משפטיים), וכלשון בית המשפט: " מצאתי, כי הקביעה בפוליסה כי שווי הרכב ייקבע לפי מחירון לוי יצחק, על פי התאמות לרכב הספציפי, הינה הגיונית וסבירה ויש בה כדי לחסוך בעלויות וכי קביעת שווי הרכב עצמה הייתה סבירה. אפנה לעניין זה לה"פ 850/93 (מחוזי ת"א) קופל נהיגה עצמית בע"מ נ. חברת השמירה בע"מ (פורסם בנבו), שם קבע כב' הש' גורן: "כוונת הצדדים בקביעת המחירון כמדד הייתה ליצור מדד פשוט וקל לחישוב, על מנת להימנע מהצורך לפנות לשמאים ולמוסכים. כמו כן, מדובר בהיקף גדול יחסית ועל כן, מדד פשוט ויעיל הכרחי במקרה זה".

ראיה כזאת יצרה רק הוכחה לכאורה, אולם בהליכים אזרחיים, בהעדר כל ראיה אחרת, רשאי היה בית המשפט להסיק כי הנתון הנשאב מן המחירון של מר יצחק לוי הוא בגדר ראיה מספקת, על פי הכללים החלים בכגון דא. כך היינו מחליטים גם אנו במקרה דנן.

.. מכל פנים בנסיבות האמורות די היה בהגשת המחירון על ידי המשיב לשם הרמת נטל ההוכחה הראשוני שרבץ לפתחו ולשם העברת הנטל המשני על המערערת. לאחר שזו מצידה לא עשתה דבר ולא הרימה אפילו נטיל משני זה, די היה בכך כדי לקבוע שהמשיב הרים את הנטל במלואו. כמו כן שעה שמדובר בנזק בסכום נמוך יחסית, כפי שהיה כאן, אין כל הצדקה להזמנת חוות דעת של מומחה שעלותה עלולה להיות גבוהה יותר משיעור הנזק, ויש להקל עם המובטח בכל הנוגע להוכחת שיעור הנזק".

לבדיקת הזכויות המגיעות לכם אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר בטלפון 03-6952017 או השאירו פרטים בטופס צור קשר:

דילוג לתוכן